Kære Bryg-Laug medlem

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen i foreningen Klarerergaardens Bryg-Laug indkalder i henhold til vedtægternes §7 til ordinær generalforsamling, som afholdes

Onsdag den 4. november kl. 18.00 i Naverhulen, Sct. Annagade 21, HelsingørI overensstemmelse med vedtægternes §8 er dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Foreningen byder på gule ærter, øl og en snaps samt en fortælling om Naverhulen.

Du bedes venligst meddele om du kommer via mail til bryglauget@youmail.dk
eller telefon 4920 1393 seneste torsdag den 29. oktober.

Vi glæder os til at se dig.

Husk også den 1. december her har vi ølsmagning i Smedenes Hus – invitation kommer.

Med venlig hilsen
Klarerergaardens Bryg-Laug
Bestyrelsen